Rap Monster on Nylon TV Korea

“[…] Nghĩa là trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta luôn tồn tại một loài cá mang tên ‘selfish’. Chúng ta hy vọng những người chúng ta ghét đi đường sẽ bị té ngã, mong họ sẽ bị cô gái họ thích đá cho một vố […]”

Posted in rec